Tomaszowski Dom Kultury

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Tomaszowskiego Domu Kultury

Tomaszowski Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Tomaszowskiego Domu Kultury.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - materiały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności
 • - w zdjęciach brak alternatywnego tekstu
 • - brak wyraźnego fokusa elementów nawigacji
 • - brak możliwości wyświetlenia strony w wysokim kontraście

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Skalski.
 • E-mail: michal.skalski@tomaszowskidomkultury.pl
 • Telefon: (84) 664 44 51

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Tomaszowskiego Domu Kultury
 • Adres: Lwowska 72, 22-600 Tomaszów Lubelski
 • E-mail: sekretariat@tomaszowskidomkultury.pl
 • Telefon: (84) 664 44 51

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych – parking od strony ulicy Słowackiego. Ciąg komunikacyjny dla pieszych posiada obniżone krawężniki. Do budynku prowadzą trzy wejścia (od strony ulicy Lwowskiej, od strony ulicy Słowackiego oraz od strony budynku PKO). Wejście od strony ulicy Lwowskiej nie posiada schodów, jest bezpośrednio z chodnika.

         Sekretariat i garderoby znajdują się na podwyższeniu, do których prowadzą podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Artyści poruszający się na wózkach mają możliwość skorzystania z szyn wjazdowych na scenę.

            Widz poruszający się na wózku może bez problemu wjechać na salę widowiskową. Pozostali pracownicy Tomaszowskiego Domu Kultury w miarę możliwości dostosowują się do potrzeb klientów.

Fudusze EU